Aviso Legal

Datos Identificativos do Titular da Páxina Web

De conformidade coa  Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

Obrigas de información xeral establecidas no artigo 10 da LSSI.

A presente política de protección de datos regula o acceso e o uso do sitio Web www.ericamel.es propiedade de ERICA MEL S.C.G. CON CIF F15232937 E DOMICILIO FISCAL EN RÚA BASILIO CARRIL S/N SANTA MARIA 15819 ARZÚA (A CORUÑA).

Política de Protección de Datos

Lexislación

Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

Responsable do Tratamento

  • Erica Mel Sociedade Cooperativa Galega
  • CIF: F15232937
  • Dirección: FEIRA NOVA S/N 15819 ARZUA
  • E-MAIL: cooperativa@ericamel.es

Finalidade do Tratamento

A finalidade do tratamento será, en caso de que se envíe unha solicitude de información, atender a súa consulta así como manterlle informado das nosas iniciativas, actuais ou futuras".

Lexitimización

Lle informamos de que a base legal para o tratamento de seus datos é a da súa solicitude de contacto /información. O interesado presta o seu consentimento ó cubrir o formulario de contacto e enviarnos seus datos.

Conservación dos Datos

Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos legalmente establecidos e/o durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da consulta.

Cesión de Datos

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal no caso dos formularios de envío de información.

Dereitos do Interesado

Terá dereito a acceder ós seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas obrigas legalmente establecidas.

- DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUIDA A ELABORACIÓN DE PERFÍS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

- ONDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a cooperativa@ericamel.es indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

Medidas de Seguridade

Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, ERICA MEL SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado o risco

Tratamento Baseado no Consentimento do Afectado

A través da páxina web https://ericamel.com non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

Deber de Confidencialidade

De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 ERICA MEL SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

Inexactitude dos Datos Obtidos Directamente do Afectado

Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

Dereito a Reclamar

No caso de que non esté conforme co tratamento dos seus datos poderá dirixir as suas reclamacións ante as Autoridades de protección de datos.

Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal rexirase polo disposto na lexislación española someténdose á xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do titular da web.